Eko by Naty by Nature Babycare

På Naty tänker vi på miljöpåverkan i varje handling vi tar. Sedan starten har vi arbetat med Svenska Naturskyddsföreningen (SNF).

Vad är Naturskyddsföreningen?

Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation med säte i Sverige. De sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar, påverka politiker och myndigheter. De arbetar på både nationell och internationell nivå och de har grundat en av världens mest utmanande miljömärkningar, Bra Miljöval. Naturskyddsföreningen styrs av sina medlemmar.

När Svenska Naturskyddsföreningen grundades för över hundra år sedan handlade dess arbete om att skydda den svenska naturen. Med tiden har miljöproblemen blivit allt mer globala och Naturskyddsföreningens verksamhet har därför vidgats. Naturskyddsföreningen arbetar nu över gränserna. De samarbetar med ett 60-tal miljöorganisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. 

Bra Miljöval, miljömärket från Naturskyddsföreningen

Bra Miljöval är miljömärket som utfärdas av Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen startade miljömärkningen med tvättmedel och papper 1988. Närvarande system omfattar tio produktområden och med deras märkning kan du välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

Naturskyddsföreningen skriver regelbundet rapporter där det belyser miljöproblem för att göra konsumenterna medvetna om miljöfrågorna och göra dig medveten om möjligheterna som finns att göra en skillnad. Klicka här för att läsa rapporter från Naturskyddsföreningen

The Global Ecolabelling Network

Naturskyddsföreningen är också medlem i GEN, Global Ecolabelling Network, en tredjepart, icke-vinstdrivande organisation som erkänner miljöprestanda, certifiering och märkning. GENs uppdrag är att förbättra, främja och utveckla “Ekologisk märkning” av produkter och tjänster.

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Naturskyddsföreningen är medlem av Internationella naturvårdsunionen (IUCN), världens äldsta och största globala miljöorganisation med uppdraget att bevara den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är grundläggande för att ta itu med några av världens största utmaningar som klimatförändringar, hållbar utveckling och tryggad livsmedelsförsörjning.

Kompost

Ett jordberedningsmaterial av ruttnande organiskt material som ger näring och förbättrar jordstrukturen.

Kompostering

En hållbar avfallshanteringsteknik som använder naturliga processer för att omvandla material till CO2, vatten och humus genom inverkan av mikroorganismer.

LCA livscykelanalys (ibland även kallad livscykelanalys, miljöbalans och vaggan-till-graven-analys) är utredning och värdering av miljöeffekterna som en viss produkt eller tjänst orsakat.

Hållbarhet

Ett försök att ge de bästa resultaten för de mänskliga och naturliga miljöerna – både nu och i en obestämd framtid. En av de oftast citerade definitioner av hållbarhet är den som skapats av Brundtlandkommissionen, ledd av den förre norska statsministern Gro Harlem Brundtland. Brundtlandkommissionen definierade hållbar utveckling som en utveckling som “tillgodoser dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov”.

Komposterbarhet

Kompostering kan kraftigt minska mängden organiskt avfall medan komposten som produceras kan användas för jord- och trädgårdsbruk. Cirka 50% av allt hushållsavfall innefattar organiskt material – en andel som kommer att växa i framtiden på grund av den växande populariteten av biologiskt nedbrytbara produkter (förpackningsmaterial, engångsbestick och tallrikar etc).

OK compost

Förpackningar eller produkter som har OK Compost-etiketten är garanterat biologiskt nedbrytbara i en industriell komposteringsanläggning. Detta gäller för alla komponenter, bläck och tillsatser.